תנאים והגבלות כלליים

PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro

אלו הם התנאים וההגבלות של PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro,
עם משרד רשום ב-Velvarská 1701/25, Prague 6, מיקוד: 160 00, רישום חברה מס' 27593622 .

לקוח המשתמש בשירותים של PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, עם משרדו הרשום ב-Velvarská 1701/25, Prague 6, מיקוד: 160 00, ID: 27593622, מקבל באופן מלא את התנאים וההגבלות על ידי חתימת ההזמנה או החוזה או ביצוע ההזמנה. הזמנה מקוונת דרך האתר. אישור הזמנה מצהיר על הסכמה מפורשת לתנאים והגבלות אלה שאליהם מתייחס ההזמנה או חוזה המשלוח. לקוח שאינו מסכים לתקנון זה אינו רשאי להתקשר עם החברה בחוזה כלשהו או לבצע הזמנה דרך אתר האינטרנט של החברה.

אלא אם כן הוסכם אחרת, כל שירותי ההובלה והתיווך של שירותים אלה ניתנים באופן בלעדי על ידי מכוניות מוניות רשומות ללא מונית לפי חוק מס' 111/1994 קול., הובלה בכביש, לפי סעיף 21 (4) על בסיס קודם לכן חוזה כתוב, ולעגלות מרובות מושבים עם קיבולת של מעל תשעה אנשים, כולל הנהג, כהובלת נוסעים מדי פעם בכביש.

תנאים והגבלות אלה מעובדים בהתאם להוראות הרלוונטיות של חוק מס' 89/2012 Coll. של הקוד האזרחי.

ההגנה על הנתונים האישיים של לקוחות החברה מיושמת בעקבות התיקון לחוק מס' 101/2000 קול. על הגנת נתונים אישיים ותקנת הגנת המידע הכללית (GDPR).

 1. תנאים בסיסיים

1.1 החברה - החברה היא המובילה או המתווכת של ההובלה של PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, עם משרדה הרשום בכתובת Velvarská 25, Prague 6, מיקוד: 160 00, ID: 27593622, המספקת או מסדרת תחבורה ושירותים אחרים על סמך אלה תנאים עסקיים עבור הלקוח.

1.2 הלקוח – אדם או חברה המשתמשים בשירותי החברה על בסיס הזמנה או חוזה, בכפוף לתנאים עסקיים אלה.

1.3 תנאים והגבלות – התנאים בהם מספקת החברה את שירותי ההובלה או התיווך שלה ללקוח; התנאי ההכרחי לשימוש בשירותי החברה הוא הסכמה מפורשת של הלקוח ביחס לתנאים אלה.

1.4 השירות/הובלה – ההובלה או התיווך בפועל של הובלה, שירותי נסיעות או שירותי לקוחות אחרים, המבוצעים או בתיווך החברה.

1.5 הנהג - הנהג הוא עובד של PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, או נהג חוזי שאיתו PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, מארגן שירות הובלה

1.6 נתונים אישיים של לקוחות - נתונים אישיים אשר בקשר להזמנה או ביצוע פעילות החברה עבור הלקוח, מועברים על ידי מזמין החברה.

 1. נתונים פרטיים של לקוחות וטיפול בנתונים אלה

2.1 החברה פועלת במתן שירותיה ללקוחות עם נתונים אישיים של לקוחות שהלקוחות מעבירים לחברה לצורך אבטחה ויישום נאות של השירות.

2.2. בהסכמתו לתנאים והגבלות אלה, הלקוח מעניק לחברה הסכמה מפורשת לעיבוד, טיפול ואחסנה של נתונים אישיים ואחרים שנמסרו על ידי הלקוח או מי שהוסמך על ידי הלקוח.

2.3 החברה מסכימה לעיבוד הנתונים האישיים והאחרים שלה לתקופה בלתי מוגבלת, אך רק לצורך יישום שירותי החברה שהוזמנו על ידי הלקוח (שירות נוסעים ומטען).

2.4 החברה אינה מוסמכת למסור כל מידע אישי או אחר שנמסר על ידי הלקוח לצדדים שלישיים והיא תהיה כפופה לחובת הסודיות העסקית.

2.5 הלקוח מסכים להשתמש בנתונים האישיים והאחרים שלו רק בכפוף לעמידה קפדנית בתנאים הקבועים בחוק לטיפול בנתונים אישיים ואחרים אלה.

2.6 החברה מחויבת לעבד נתוני לקוחות אישיים ואחרים רק במידה הדרושה בהחלט ורק במידה שהחברה זקוקה לנתונים אלו כדי לבצע את פעילותה כראוי ולספק את שירותיה ללקוח.

2.7 הלקוח מסכים כי אם הוא חולק על תנאי השימוש של החברה בנתונים האישיים והאחרים שלו, הוא אינו זכאי להשתמש בשירותי החברה כדי לדחות או לא לעשות בהם שימוש.

2.8 החברה מתחייבת לספק נתוני לקוחות אישיים ואחרים, הן בצורה אלקטרונית והן על נייר. לצורך כך, מינתה החברה גורם אחראי שיבטיח טיפול תקין במידע האישי של הלקוחות.

2.9 הגנה על נתונים אישיים ואחרים של לקוחות תבוצע על ידי החברה במסגרת האמצעים הפנימיים, המשפטיים והמנהליים שלה, בפרט, על פי הנחיה פנימית משלה בדבר הגנה וטיפול בנתונים אישיים של לקוחות, והיא תעשה. לא להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים וחברות כדי להבטיח את הטיפול בנתוני לקוחות אישיים ואחרים.

2.10 הוראות להגנה על נתונים אישיים ואחרים של לקוחות יחולו הן על הלקוח כאדם טבעי והן על מתווכים, גופים משפטיים ויזמים המבצעים פקודות והעברת נתונים אישיים של לקוחות החברה לצורך הזמנתם. שירותים.

2.11 החברה אחראית לנזקים שיגרמו ללקוחות בגין הפרת חובותיהם בטיפול בנתונים האישיים שלהם. עם זאת, התנאי לתביעת פיצויים מצד הלקוח הוא הגשת תלונה במועד ותלונה על הפרת חובה מצד החברה. יש לנמק את התלונות תוך הוכחה מלאה וללא תנאי של הפרת התחייבויות החברה, ויש להכיר בתביעה על ידי החברה.

 1. הבטחת פיצויים; אחריות לנזק

3.1 החברה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק או אי נוחות במקרה שהחברה או עובדה יגרמו במישרין או בעקיפין לנזק. במקרה של תיווך הובלה של הלקוח על ידי מוביל אחר, המוביל אחראי לנזק שייגרם על ידי ביצוע ההובלה והלקוח מקבל את שירות ההובלה שלהם בעלייה לרכבו.

3.2. הלקוח לוקח בחשבון שאין לו תביעות אחריות באירועים אלה:

 • נגרם עיכוב במהלך ההובלה, בין אם בתחילה בעת הגעת הלקוח, ובין אם במהלך ההובלה, עקב כוח עליון. כוח עליון מוגדר כהתערבות של אסון טבע, מזג אוויר, תנאי מזג אוויר, תאונת דרכים שלא נגרמה על ידי נהג החברה או נהג של מוביל מתווך, עומס בכבישים שנגרמו מתיקוני כביש או תקשורת אחרת, או עיכוב שנגרם על ידי ממשלה או התערבות מנהלית – שוטרים וכו'.
 • נגרם עיכוב בהסעה עקב הלקוח או מזמין אחר (סוכן נסיעות, מלון, מפעיל טיולים וכדומה), למשל באי הגעה בזמן המוסכם למקום המוסכם.
 • נגרם נזק לרכושו של הלקוח או לבריאותו כתוצאה מתאונת דרכים שלא נגרמה על ידי נהג החברה או נהג מוביל מתווך, אלא על ידי נהג אחר, בעל חיים או אדם.
 • נגרם נזק לרכושו של הלקוח או לבריאותו או לחייו עקב כל תמרון שהנהג נאלץ לבצע במהלך ההובלה על מנת למנוע נזקים או השלכות גדולות יותר, כגון צורך בבלימה פתאומית עקב המצב. בכביש, עקיפות חדות והחלקה, כאשר, אלא אם הוכח אחרת, תמרון כזה נחשב הכרחי, למשל, כדי למנוע התנגשות עם בעל חיים, אדם או רכב אחר על הכביש וכו'.
 • נגרם נזק עקב אי-מודעות של הלקוח או מזמין אחר (לדוגמה, שכחת הכנסת כבודה לתא המטען או שכחת פריקתו, אובדן חפצים קטנים או מזומן במהלך ההובלה וכו').

3.3 במקרה בו נגרם נזק ללקוח הודות לאיסוף במועד שונה מהזמן הנקוב בהזמנה, זכאי הלקוח לקנס חוזי המהווה פיצוי קבוע עד למקסימום של 2,000 CZK. . עם זאת, הנזק שנגרם חייב להיות ניתן להוכחה ומוכח על ידי הלקוח, שעליו להגיש תלונה בהתאם לתנאים אלה.

3.4 בשימוש בהובלה של החברה או בשימוש בשירותי תיווך הובלה, מצהיר הלקוח במפורש כי הוא מוצא את סכום הקנס החוזי של עד 2,000 CZK כפיצוי קבוע בגין נזק שנגרם או בקשר עם ההובלה. מספיק לחלוטין, ומסכים עם סכום זה. במקרה של אי הסכמה, הלקוח אינו זכאי להשתמש בשירותי החברה והחברה מחויבת לסרב לספק שירותים כאמור.

3.5 במידה והלקוח מתכוון לתבוע פיצויים העולה על סכום הקנס החוזי בסך 2,000 CZK, אזי הוא/היא מחויב לבטח את עצמו במקרה של נזק. חובה זו לקבל ביטוח מפני נזק במקרה של פציעה, מילא הלקוח על בסיס העלייה למטוס, והלקוח לוקח על עצמו את מלוא האחריות לגבי קיום התחייבות זו.

 1. קביעת שעת תחילת ההובלה

4.1 עם זאת, הלקוח או מזמין אחר מאשרים במפורש כי הם מחויבים לנהל משא ומתן על מועד יציאתו של הלקוח, קרי זמן הגעת ההסעה זמן רב מראש (לדוגמה, לפני ההמראה, תחילת טיסה אחרת, וכדומה), לרבות קיזוז של 30 דקות לפחות, למניעת עיכובים למוביל עקב כוח עליון, תנועה לקויה או סיבוכים בכבישים (תאונות, פקקים והגבלות תנועה אחרות).

4.2 אם המזמין או מזמין אחר לא יכבדו את המגבלות ועתודות הזמן האמורות לעיל בעת קביעת מועד העלייה למטוס, וכתוצאה מכך נגרמו להם נזקים בשל כך, אין הם זכאים לפיצוי בגין נזק כאמור. על ידי החברה.

 1. שיטות הזמנה

5.1 אנו מספקים את כל השירותים בהתבסס על הזמנות מהלקוח או גורם מזמין אחר (מלון, סוכנות נסיעות, טיולים וכו'). ניתן לבצע הזמנות אונליין דרך האתר שלנו, במייל, בטלפון או ב-SMS. ההסכם שעל בסיסו מתממשת מתן השירותים ללקוח נוצר על בסיס אישור הזמנה מחייב. האישור המחייב הינו אישור ב-SMS להזמנה טלפונית ו-SMS ואישור במייל להזמנות שנוצרו דרך עמוד האינטרנט ובמייל. אישור על קבלת הזמנה במערכת אינו נחשב מחייב אלא אם כן אושר על ידי החברה, כאשר במקביל הודע ללקוח כי ניתן לעשות שימוש בשירותי החברה רק על פי תנאים עסקיים אלה.

5.2 הזמנה שאושרה על ידי החברה (או חלק ממנה) נחשבת מחייבת עבור שני הצדדים אלא אם הופרו תנאי החוזה שסוכמו במועד האישור. בפרט, תוכן ההזמנה (מפרט מדוייק של ההובלה ומספר הנוסעים), מחיר ההובלה, אופן התשלום, הסכמה לתנאי העסק – בפרט בגובה הקנס החוזי המרבי וכן הגבלת אחריות החברה לנזקים שנגרמו ותקופת המימוש.

 1. אפשרויות תשלום

6.1 במזומן בעת תשלום העברה או שירות אחר במזומן, הנהג או נציג החברה מקבלים רק כתר צ'כי (CZK) ומטבעות שהם אופציונליים במהלך תהליך ההזמנה, כלומר לירות בריטיות (GBP), יורו (EUR), ארה"ב דולרים (USD) ואחרים. תשלומים במזומן במטבע חוץ מבוססים על שער החליפין הנוכחי של הכתר הצ'כי ביום האיסוף, שנקבע על ידי החברה, ולא על השער שהיה עדכני ביום ההזמנה.

6.2 באמצעות כרטיס אשראי אם הלקוח משלם באמצעות כרטיס חיוב או כרטיס אשראי מקוון, ניתן לבצע תשלומים במטבעות הבאים - CZK, EUR, GBP ו-USD. במידה והלקוח משלם ישירות לנהג או לנציג החברה, ניתן לבצע תשלום ב-CZK בלבד ורק באמצעות כרטיסים שהלוגו שלהם מוצג באתר החברה. אם הלקוח משלם באינטרנט מראש, יידוע הנהג או נציג החברה על התשלום; אין צורך להדפיס קבלה על תשלום.

6.3 העברה בנקאית תשלום בהעברה בנקאית (בחשבונית) אפשרי רק לפי בקשה או כאשר החברה אפשרה אפשרות תשלום זו אך ורק במקרה של הלקוח המסוים. החברה רשאית לדרוש תשלום מקדמה לפני ביצוע ההזמנה, אחרת, היא רשאית לבטל את ההזמנה. ניתן להנפיק חשבוניות רק במטבעות הבאים - CZK, EUR, USD או GBP. עבור חשבוניות המונפקות ללקוחות זרים כאשר מחיר ההובלה נמוך מ- 5,000 CZK, רשאית החברה לגבות דמי טיפול בסך 200 CZK עבור קבלת תשלום זר.

6.4 PayPal תשלום בהעברה בנקאית (בחשבונית) אפשרי רק לפי בקשה או כאשר החברה אפשרה אפשרות תשלום זו אך ורק במקרה של הלקוח המסוים. החברה רשאית לדרוש תשלום מקדמה לפני ביצוע ההזמנה, אחרת, היא רשאית לבטל את ההזמנה. ניתן להנפיק חשבוניות רק במטבעות הבאים - CZK, EUR, USD או GBP. עבור חשבוניות המונפקות ללקוחות זרים כאשר מחיר ההובלה נמוך מ- 5,000 CZK, רשאית החברה לגבות דמי טיפול בסך 200 CZK עבור קבלת תשלום זר.

 1. חשבונית; קבלת תשלום (מקדמה)

עבור תשלומים המבוצעים ישירות לנהג (בכרטיס אשראי או במזומן), הנהג יוציא קבלה ביום האיסוף ללקוח (בדרך כלל מסמך מס פשוט). עבור תשלומים המבוצעים באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של החברה, תישלח ללקוח קבלה על השירות שהוזמן. חשבונית המס הסופית עבור ההפקדה המקוונת מונפקת על ידי החברה לפי דרישה. במידה והלקוח משלם עבור חשבונית (העברה בנקאית), החשבונית מופקת על ידי החברה והמחיר כולל מע"מ. אם המסמך מונפק ישירות על ידי הנהג החוזי, ייתכן שמסמך המס יכלול מע"מ או לא, תלוי אם הנהג הוא משלם מע"מ רשום או לא. כל המחירים הרשומים הם סופיים וכוללים מע"מ.

 1. אמצעי תשלום עבור מסע חזרה

אם ההזמנה כוללת נסיעה הלוך ושוב או מספר גדול יותר של נסיעות, הלקוח רשאי לשלם את הסכום הכולל בבת אחת, או לשלם עבור כל נסיעה בנפרד. הנהג יוציא קבלה / שובר ללקוח, המציין את הסכום המדויק ששולם. אם שתי הנסיעות שולמו, הלקוח ימסור לנהג קבלה/שובר חזרה בנסיעה חזרה.

 1. תשלום מראש

עבור הזמנות שבהן מקום איסוף נמצא מחוץ לפראג, החברה רשאית לבקש תשלום פיקדון עבור הלימוזינות הנבחרות (למשל Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), נסיעות והזמנות לקבוצות גדולות יותר לפחות 24 שעות לפני זמן האיסוף שצוין. במקרים כאלה, תידרש חברת הלקוח לדווח על ההפקדה ועל אופן התשלום האפשרי. במידה והפיקדון הנדרש לא ישולם, לחברה הזכות לבטל את ההזמנה ללא החזר.

 1. שינוי תנאי הזמנה וביטול

10.1 הובלה רגילה (העברות) אם לקוח מעוניין לשנות או לבטל את הזמנתו מכל סיבה שהיא, הוא רשאי לעשות זאת דרך אתר האינטרנט של החברה – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , במייל או בטלפון לפני היציאה – לפחות שעתיים לפני מועד האיסוף. במידה והלקוח כבר שילם עבור האיסוף וביטל את הנסיעה בזמן הנדרש, החברה תחזיר לו את הכסף או שהשירות לא יחויב. במידה והלקוח לא הצליח לבטל את השירות במועד, המקדמה ששולמה מראש או הסכום עבור ביצוע ההובלה נחשבת כגובה הקנס החוזי המפצה את החברה בנזק שנגרם עקב הביטול באיחור.

10.2 הובלה עם נקודת איסוף מחוץ לפראג שינויים וביטולים של העברות שיש להן מקום איסוף ייעודי מחוץ לפראג כפופים לתנאי ביטול שונים. ביטולים חייבים להיעשות לפחות 24 שעות לפני מועד האיסוף המתוכנן, אחרת החברה תגבה 100% דמי ביטול כפיצוי קבוע בדמות קנס חוזי ששולם על ידי הלקוח. הסיבה להחלת ביטול 100% (קנס חוזי) היא כיסוי כל עלויות ההובלה שהוזמנה ולא נשלחה מהחברה.

10.3 לימוזינות שינויים וביטולים של לימוזינות (כגון Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) כפופים לתנאי ביטול שונים מהעברות רגילות. ביטולים חייבים להתבצע לפחות 24 שעות לפני מועד האיסוף המתוכנן, אחרת החברה תגבה 100% דמי ביטול. הסיבה להחלת 100% דמי ביטול היא לכיסוי כל עלויות ההובלה שהוזמנה והלא השגחה על ידי החברה. במקרה שהטיסה שלך מתעכבת באופן משמעותי (יותר מ-20 דקות), ייתכן שלא נוכל לספק שירות שהוזמן. בנסיבות כאלה, אנו מנסים למצוא את הפתרון הטוב ביותר האפשרי ונציע החזר מלא או אפשרות לשנות את ההזמנה למועד מאוחר יותר, או רכב חלופי. מצבים אלה אינם נכללים לחלוטין מתכנית הפיצויים שלנו.

10.4 טיולים, סיורים ושירותים נוספים יש לבצע ביטולים לפחות שעתיים לפני הטיול המתוכנן, אחרת תגבה החברה 100% דמי ביטול (קנס חוזי, כפיצוי קבוע על איחור בביטול). עבור קבוצות גדולות יותר או הזמנות בהן נדרש פיקדון, יש לבצע ביטולים לפחות 24 שעות לפני תחילת הדרך, אחרת החברה תגבה 100% דמי ביטול כפיצוי קבוע בדמות קנס חוזי שישלם הלקוח. . הסיבה ל-100% דמי ביטול היא כיסוי כל עלויות השירות שכבר הוזמן והלא מוזמן מטעם החברה.

 1. החזרים

במידה והלקוח יבטל שירות מקוון בתשלום מראש וזכאי להחזר, הכסף יוחזר אוטומטית לכרטיס (או החשבון) ששימש לתשלום ההזמנה. תקופת ההחזר המוגדרת כברירת מחדל היא 180 יום מתאריך העסקה. כאשר הלקוח מבקש החזר לאחר 180 יום, עשויות להיות עמלות נוספות לכיסוי שיטת החזר שונה (למשל דמי דואר, העברה בנקאית או עמלות PayPal). אחרת, כל תביעות החזר יש להגיש בתוך 30 יום בכתב או בדואר אלקטרוני, לכתובת או לכתובת הדוא"ל של החברה. בתום תקופה זו, אין ללקוח עוד כל טענה להחזר (פיצוי).

 1. פיצוי, קנס חוזי מרבי

תביעות לפיצויים יש להגיש תוך 30 יום בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת או לכתובת הדוא"ל של החברה. עם תום תקופה זו, ללקוח אין עוד הזכות לתבוע פיצויים או כל תביעה הקשורה לפיצויים, בגין החלת הקנס החוזי. עם זאת, כל תלונת לקוח תיבדק כראוי. הפיצוי בגין נזק/אי נוחות מוגבל לסכום מרבי השווה למחיר ההובלה להזמנה, אך לא יעלה על 2,000 CZK - קנס חוזי מרבי. נזקים פטורים לחלוטין במקרים בהם מסיבות לוגיסטיות מסופקת עגלה חלופית מאותו סוג או מאותו עגלה בצבע אחר ובמצב בו הנזק מתרחש עקב אירועים שנותן השירות אינו יכול להשפיע עליהם, כגון אסונות טבע. תביעות בגין נזקים במקרה שהטיסה שלך מתעכבת באופן משמעותי (יותר מ-20 דקות) אינן נכללות במלואן גם מתוכנית הפיצויים שלנו.

 1. תלונות והחלת העונש החוזי

13.1 במקרה של בעיות כלשהן, הלקוח צריך לפעול לפי נוהל טיפול בתלונות זה. אם לקוח מעוניין לתבוע פיצויים, עליו ליידע את החברה באופן מיידי על התקלה. במידה והלקוח לא יכול למצוא את נהגו או שיש לו בעיה אחרת בשירות מסוים שהוזמן, הוא יוצר קשר מיידי עם החברה בטלפון. במידה והתקלה לא תיפתר באופן מיידי או ככל שיידרש, הלקוח ימסור עובדה זו לחברה במייל או בכתב וימסור את פרטי התלונה. לאחר מכן, התלונה תיבדק בהקדם האפשרי, לרוב תוך מספר ימים.

13.2 כל אנשי הקשר הנדרשים לגבי החברה לצורך הגשת תלונה או תביעת קנס/פיצוי חוזי יימצאו על ידי הלקוח בהזמנה או בחוזה ההובלה, או שאנשי קשר אלו יימצאו במקום גלוי ברכב, או שיצירת הקשר תינתן על ידי הנהג הרלוונטי של המכונית אליה מועבר הלקוח.

13.3 במקרה של הפרת התחייבויות החברה בגין הטיפול והאחסון או השימוש בנתונים האישיים שלה, ללקוח יש זכות להגיש תלונה נגד התנהלות החברה בעניין זה. התלונה תישלח על ידי הלקוח לכתובת או לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה, אשר תבחן את תלונת הלקוח, תחקור ותנקוט את הפעולות הנדרשות הן כלפי המתלונן והן ביחס ללקוחות אחרים.

 1. התחייבויות הלקוח

14.1 המזמין מחויב לנהוג בעת ההובלה בהתאם להנחיות הנהג ובפרט לשמור על תקנות הבטיחות של העגלה התקפה. הלקוח מאשר כי הודיעו לו על כל הנסיבות, לרבות תקנות הבטיחות, לפני ההובלה. כמו כן, הלקוח מתחייב שלא לפגוע במוביל וברכב ההובלה בכל דרך, לשמור על ניקיונם, לא לפגוע ברכושם של מובלים אחרים ולא לגרום צרות בכל דרך בהובלה. במקרה של הפרת התחייבויות אלו, ידוע ללקוח לאחריות לנזק שנגרם על ידי החברה או המוביל שהוזמן או צדדים שלישיים במעשיהם.

14.2 הלקוח גם מחויב לעלות לרכב במועד ההגעה המוסכם, למעט כאשר גילה כי אינו יכול לעלות עליו מסיבה תקפה (המצוין לעיל).

 1. תוקף תנאים והגבלות אלה

תקנון זה תקף לתקופה בלתי מוגבלת החל מה-30 בספטמבר 2017. במקרה של שינויים בתקנון זה, השמורים על ידי החברה, ייחשב הלקוח כמחייב בתקנון בנוסח שהיה תקף בעת חתימת החוזה, או נשלחה או בוצעה ההזמנה התקפה. .